2016-12-19T19:51:14+00:00

Serveis de suport tècnic ambiental

Ecomundis posa al seu servei un conjunt de solucions relacionades amb el control i la prevenció de la contaminació. La nostra experiència de més de 20 anys dedicats al Medi Ambient assistint a empreses ens permet oferir-li el major compromís i eficiència en la resolució de tràmits i projectes.

 • Legalització de captacions superficials
 • Autorització d’abocament i de connexió al clavegueram
 • Plans de reducció d’abocaments per assoliment d’objectius
 • Tramitació i optimització de Cànons d’Abocament
 • Estudis de caracterització d’efluents
 • Estudis de minimització del consum d’aigua i de la càrrega contaminant
 • Coordinació de projectes de depuració i re-utilització d’aigües
 • Declaracions PRTR-CAT
 • Peritatges
 • Altres tràmits administratius en matèries d’abocaments
 • Estudis de minimització de residus especials o perillosos (EMRES)
 • Assessorament sobre gestors i autorització de gestors de residus.
 • Altes de productor i Declaracions Anuals de Residus Industrials (DARIS)
 • Tramitació de gestió com Suproducte
 • Legalització de emmagatzematge de residus (APQ i altres).
 • Informes Preliminars de Situació de l’Estat de contaminació de sols.
 • Plans de Prevenció de Residus d’Envasos
 • Declaracions d’Envasos
 • Sol·licitud d’inscripció de focus emissors a l’atmosfera (CAPCA)
 • Estudis de caracterització de les emissions contaminants a l’aire
 • Coordinació de projectes de tractament de les emissions
 • Pla de Gestió de Dissolvents (Directiva COVS)
 • Declaracions PRTR – Inventari Europeu d’Emissions
 • Peritatges
 • Determinació dels nivells d’emissió acústica interior
 • Determinació dels nivells d’immissió/emissió acústica exterior
 • Projectes d’aïllament acústic i càlcul del seu rendiment
 • Diligència d’obres d’apantallament i aïllament acústic
 • Sol·licitud d’autoritzacions, llicències i comunicacions ambientals per a noves activitats d’acord a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
 • Projectes d’estudi d’impacte ambiental
 • Tramitació de canvis substancials i no substancials i adequació de les activitats existents
 • Tràmits de control reglamentari i revisió d’autoritzacions i llicències ambientals
 • Informes de convalidacions dels controls periòdics – EMAS
 • Instal·lacions d’aparells de pressió
 • Instal·lacions frigorífiques
 • Instal·lacions tèrmiques als edificis
 • Instal·lació d’aparells elevadors
 • Instal·lacions fotovoltaiques i eòliques
 • Instal·lació elèctrica en baixa i mitja tensió
 • Butlletins – Instal·lació elèctrica
 • Instal·lació de gasos combustibles
 • Producció d’energia elèctrica en règim especial (hidràulica, eòlica, biomassa…)
 • Emmagatzematge de productes químics
 • Emmagatzematge de productes petrolífers
 • Instal·lacions susceptibles de provocar accidents greus
 • Workshop ISO 9001:2015 – Equipo de dirección

  Workshop para su equipo directivo necesiario para afrontar los últimos cambios introducidos por las normas ISO 9001 e ISO 14001 Solicite información en el Tel. 93 7777 623 Un nuevo soporte de consultoría y formación participativa Le [...]

 • Jornades d’Acció Sostenible a l’Empresa 2016

  Formulari d'Inscripció A les portes d’una quarta revolució industrial: Com hem d’interpretar les noves versions dels estàndards per als nostres sistemes de gestió? Quines novetats i avantatges reals ens aporten? Amaguen les claus i [...]

 • Jornadas Acción Sostenible ATLL 2017

  El passat 24 de març, ECOMUNDIS va tenir el plaer d'organitzar les Segones Jornades d'Acció Sostenible a l'EMPRESA, tenint com organització amfitriona ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya S.A.    [...]

 • Stakeholders, el verdadero reto en las nuevas ISO 9001 e ISO 14001

  PROYECTO STK ENGAGEMENT. ¿ Cómo identificar y tener en cuenta a Las Partes Interesadas y los Grupos de Interés en nuestra organización de una forma eficaz y que aporte un valor tangible en los resultados ?

 • Encuesta ISO’2016 de Ecomundis

  En el presente ejercicio la Encuesta ISO'2016 está orientada a los cambios principales introducidos por las últimas versiones de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Le rogamos su participación con el objeto de alcanzar un valor estadístico útil y fiable ante los organismos certificadores y consultores que desan entender y adaptarse mejor a sus expectativas.

 • Nueva versión ISO 14001:2015. Pruebe una transición autoguiada.

  PROYECTO ISO SMART. Ecomundis crea para la comunidad Acción Sostenible un proyecto de atención a consultas y soporte guiado de adaptación a la nueva versión de la Norma ISO 14001:2015.

 • Plataforma eLearning de Ecomundis

  Cursos disponibles Mis cursos y perfil Actualice sus datos para obtener certificados y servicios Premium

 • Licencias y permisos ambientales

  Consulte los principales requisitos que aplican a su licencia de actividad o autorización ambiental integrada. En Ecomundis le ayudamos a revisarlos y actualizarlos cuando corresponda. Realizamos trámites de solicitud y revisión ante los diferentes organismos [...]

 • Productos y servicios ecológicos

  Consulte los principales requisitos que aplican a la certificación de productos y servicios ecológicos. En Ecomundis le ayudamos a revisarlos y actualizarlos cuando corresponda. Realizamos los trámites y declaraciones necesarios para garantizar su cumplimiento, [...]

 • Revisions de l’Agenda 21 als municipis de Catalunya

  ECOMUNDIS col·labora amb els Ajuntaments en la revisió de les seves Agendes 21, potenciant la seva funció com a eina de comunicació cap a la ciutadania, i agilitzant els processos de seguiment anual dels indicadors de sostenibilitat agilitzant la recopilació de dades i el seu càlcul.

 • Enquesta 2016 · Agenda21 Local

  Benvingut/d@ a l'enquesta Agenda21 d'Ecomundis - Acció Sostenible. Al present exercici l'enquesta està orientada als elements de comunicació i participació ciutadana derivats o associats a l'Agenda 21 Local.

 • Eficiencia energética

  Consulte los principales requisitos que aplican a sus edificios e instalaciones de producción de energías renovables. En Ecomundis le ayudamos a revisarlos y actualizarlos cuando corresponda. Realizamos los trámites y proyectos necesarios para garantizar su cumplimiento. [...]

 • Afectación y contaminación del suelo

  Consulte los principales requisitos que aplican a la afectación de los suelos por contaminación. En Ecomundis le ayudamos a revisarlos y actualizarlos cuando corresponda.  Afectación y contaminación del suelo [...]

 • Contaminación Acústica

  Consulte los principales requisitos que aplican a sus emisiones e inmisiones acústicas. En Ecomundis le ayudamos a revisarlos y actualizarlos cuando corresponda. Realizamos los trámites y controles necesarios para garantizar su cumplimiento, ayudándole a prevenir y [...]

 • Contaminación atmosférica

  Consulte los principales requisitos que aplican a la gestión de sus emisiones de contaminantes al aire. En Ecomundis le ayudamos a revisarlos y actualizarlos cuando corresponda. Realizamos los trámites y declaraciones necesarios para garantizar [...]

OFERIM SERVEIS PER A SATISFER NECESSITATS DE SOSTENIBILITAT

SERVEIS EDITORIALS

MEDI AMBIENT

COMUNICACIÓ

…a Gestió i Auditoria

Pruébelo gratuitamente sin compromiso

Conozca paso a paso, en nuestra plataforma de gestión on-line, cómo adaptar su Sistema de Gestión a las nuevas versiones de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Servicio de atención a sus consultas y soporte guiado del proceso de adaptación SIN COSTE!
e-Management Services, ECOMUNDIS

Productos y Servicios

Contratación de servicios

Premium Area

No esteu identificats.
» Nou usuari
» Has perdut la clau d'accès?

X