Serveis de suport tècnic ambiental

Ecomundis posa al seu servei un conjunt de solucions relacionades amb el control i la prevenció de la contaminació. La nostra experiència de més de 20 anys dedicats al Medi Ambient assistint a empreses ens permet oferir-li el major compromís i eficiència en la resolució de tràmits i projectes.

 • Legalització de captacions superficials
 • Autorització d’abocament i de connexió al clavegueram
 • Plans de reducció d’abocaments per assoliment d’objectius
 • Tramitació i optimització de Cànons d’Abocament
 • Estudis de caracterització d’efluents
 • Estudis de minimització del consum d’aigua i de la càrrega contaminant
 • Coordinació de projectes de depuració i re-utilització d’aigües
 • Declaracions PRTR-CAT
 • Peritatges
 • Altres tràmits administratius en matèries d’abocaments
 • Estudis de minimització de residus especials o perillosos (EMRES)
 • Assessorament sobre gestors i autorització de gestors de residus.
 • Altes de productor i Declaracions Anuals de Residus Industrials (DARIS)
 • Tramitació de gestió com Suproducte
 • Legalització de emmagatzematge de residus (APQ i altres).
 • Informes Preliminars de Situació de l’Estat de contaminació de sols.
 • Plans de Prevenció de Residus d’Envasos
 • Declaracions d’Envasos
 • Sol·licitud d’inscripció de focus emissors a l’atmosfera (CAPCA)
 • Estudis de caracterització de les emissions contaminants a l’aire
 • Coordinació de projectes de tractament de les emissions
 • Pla de Gestió de Dissolvents (Directiva COVS)
 • Declaracions PRTR – Inventari Europeu d’Emissions
 • Peritatges
 • Determinació dels nivells d’emissió acústica interior
 • Determinació dels nivells d’immissió/emissió acústica exterior
 • Projectes d’aïllament acústic i càlcul del seu rendiment
 • Diligència d’obres d’apantallament i aïllament acústic
 • Sol·licitud d’autoritzacions, llicències i comunicacions ambientals per a noves activitats d’acord a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
 • Projectes d’estudi d’impacte ambiental
 • Tramitació de canvis substancials i no substancials i adequació de les activitats existents
 • Tràmits de control reglamentari i revisió d’autoritzacions i llicències ambientals
 • Informes de convalidacions dels controls periòdics – EMAS
 • Instal·lacions d’aparells de pressió
 • Instal·lacions frigorífiques
 • Instal·lacions tèrmiques als edificis
 • Instal·lació d’aparells elevadors
 • Instal·lacions fotovoltaiques i eòliques
 • Instal·lació elèctrica en baixa i mitja tensió
 • Butlletins – Instal·lació elèctrica
 • Instal·lació de gasos combustibles
 • Producció d’energia elèctrica en règim especial (hidràulica, eòlica, biomassa…)
 • Emmagatzematge de productes químics
 • Emmagatzematge de productes petrolífers
 • Instal·lacions susceptibles de provocar accidents greus
 • ÀGORA: REVISIÓN NORMATIVA PRL 4T-2021

  Actualización de ÀGORA Cuarto trimestre 2021 No se identifican disposiciones de interés. Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del progreso técnico [...]

 • PORTCEMEN: REVISIÓN NORMATIVA PRL 4T-2021

  Actualización de PORTCEMEN Cuarto trimestre 2021 No se identifican disposiciones de interés. Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del progreso técnico [...]

 • DELTA TÉCNIC: REVISIÓN NORMATIVA PRL 4T-2021

  Actualización de DELTA TÉCNIC Cuarto trimestre 2021 No se identifican disposiciones de interés. Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del progreso [...]

 • LABORATORIS FELTOR: REVISIÓN NORMATIVA PRL 4T-2021

  Actualización de LABORATORIS FELTOR Cuarto trimestre 2021 No se identifican disposiciones de interés. Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del progreso [...]

 • ÀRIDS ANTON: REVISIÓN NORMATIVA AMBIENTAL 4T-2021

  Actualización de ÀRIDS ANTON Cuarto trimestre 2021 DECISIÓN (UE) 2021/1870 DE LA COMISIÓN de 22 de octubre de 2021 por la que se establecen los criterios para la [...]

 • ÀGORA: REVISIÓN NORMATIVA AMBIENTAL 4T-2021

  Actualización de ÀGORA Cuarto trimestre 2021 DECISIÓN (UE) 2021/1870 DE LA COMISIÓN de 22 de octubre de 2021 por la que se establecen los criterios para la concesión [...]

 • PORTCEMEN: REVISIÓN NORMATIVA AMBIENTAL 4T-2021

  Actualización de PORTCEMEN Cuarto trimestre 2021 DECISIÓN (UE) 2021/1870 DE LA COMISIÓN de 22 de octubre de 2021 por la que se establecen los criterios para la concesión [...]

 • MEDICHEM: REVISIÓN NORMATIVA AMBIENTAL 4T-2021

  Actualización de MEDICHEM Cuarto trimestre 2021 DECISIÓN (UE) 2021/1870 DE LA COMISIÓN de 22 de octubre de 2021 por la que se establecen los criterios para la concesión [...]

 • DELTA TÉCNIC: REVISIÓN NORMATIVA AMBIENTAL 4T-2021

  Actualización de DELTA TÉCNIC Cuarto trimestre 2021 DECISIÓN (UE) 2021/1870 DE LA COMISIÓN de 22 de octubre de 2021 por la que se establecen los criterios para la [...]

 • EUROHUECO: REVISIÓN NORMATIVA AMBIENTAL 4T-2021

  Actualización de EUROHUECO Cuarto trimestre 2021 DECISIÓN (UE) 2021/1870 DE LA COMISIÓN de 22 de octubre de 2021 por la que se establecen los criterios para la concesión [...]

 • PGS: REVISIÓN NORMATIVA AMBIENTAL 4T-2021

  Actualización de PGS Cuarto trimestre 2021 DECISIÓN (UE) 2021/1870 DE LA COMISIÓN de 22 de octubre de 2021 por la que se establecen los criterios para la concesión [...]

 • LABORATORIS FELTOR: REVISIÓN NORMATIVA AMBIENTAL 4T-2021

  Actualización de LABORATORIS FELTOR Cuarto trimestre 2021 DECISIÓN (UE) 2021/1870 DE LA COMISIÓN de 22 de octubre de 2021 por la que se establecen los criterios para la [...]

 • Stakeholders. El verdadero reto

  PROYECTO STK ENGAGEMENT. ¿ Cómo identificar y tener en cuenta a Las Partes Interesadas y los Grupos de Interés en nuestra organización de una forma eficaz y que aporte un valor tangible en los resultados ?

 • Calculo y Registro de la Huella de Carbono

  ¿ Por qué debería su empresa    disponer de la Huella de Carbono? La lucha contra el cambio climático vuelve a la escena regulatoria y tanto la Unión Europea como todos los estados [...]

 • Jornadas Acción Sostenible

  La Agenda 2030 de las Naciones Unidas representa un verdadero compromiso internacional para hacer frente a los retos sociales, económicos y ambientales de la globalización. Su adopción por parte de las [...]

OFERIM SERVEIS PER A SATISFER NECESSITATS DE SOSTENIBILITAT

SERVEIS EDITORIALS

MEDI AMBIENT

COMUNICACIÓ

…a Gestió i Auditoria