Serveis de suport tècnic ambiental

Ecomundis posa al seu servei un conjunt de solucions relacionades amb el control i la prevenció de la contaminació. La nostra experiència de més de 20 anys dedicats al Medi Ambient assistint a empreses ens permet oferir-li el major compromís i eficiència en la resolució de tràmits i projectes.

 • Legalització de captacions superficials
 • Autorització d’abocament i de connexió al clavegueram
 • Plans de reducció d’abocaments per assoliment d’objectius
 • Tramitació i optimització de Cànons d’Abocament
 • Estudis de caracterització d’efluents
 • Estudis de minimització del consum d’aigua i de la càrrega contaminant
 • Coordinació de projectes de depuració i re-utilització d’aigües
 • Declaracions PRTR-CAT
 • Peritatges
 • Altres tràmits administratius en matèries d’abocaments
 • Estudis de minimització de residus especials o perillosos (EMRES)
 • Assessorament sobre gestors i autorització de gestors de residus.
 • Altes de productor i Declaracions Anuals de Residus Industrials (DARIS)
 • Tramitació de gestió com Suproducte
 • Legalització de emmagatzematge de residus (APQ i altres).
 • Informes Preliminars de Situació de l’Estat de contaminació de sols.
 • Plans de Prevenció de Residus d’Envasos
 • Declaracions d’Envasos
 • Sol·licitud d’inscripció de focus emissors a l’atmosfera (CAPCA)
 • Estudis de caracterització de les emissions contaminants a l’aire
 • Coordinació de projectes de tractament de les emissions
 • Pla de Gestió de Dissolvents (Directiva COVS)
 • Declaracions PRTR – Inventari Europeu d’Emissions
 • Peritatges
 • Determinació dels nivells d’emissió acústica interior
 • Determinació dels nivells d’immissió/emissió acústica exterior
 • Projectes d’aïllament acústic i càlcul del seu rendiment
 • Diligència d’obres d’apantallament i aïllament acústic
 • Sol·licitud d’autoritzacions, llicències i comunicacions ambientals per a noves activitats d’acord a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
 • Projectes d’estudi d’impacte ambiental
 • Tramitació de canvis substancials i no substancials i adequació de les activitats existents
 • Tràmits de control reglamentari i revisió d’autoritzacions i llicències ambientals
 • Informes de convalidacions dels controls periòdics – EMAS
 • Instal·lacions d’aparells de pressió
 • Instal·lacions frigorífiques
 • Instal·lacions tèrmiques als edificis
 • Instal·lació d’aparells elevadors
 • Instal·lacions fotovoltaiques i eòliques
 • Instal·lació elèctrica en baixa i mitja tensió
 • Butlletins – Instal·lació elèctrica
 • Instal·lació de gasos combustibles
 • Producció d’energia elèctrica en règim especial (hidràulica, eòlica, biomassa…)
 • Emmagatzematge de productes químics
 • Emmagatzematge de productes petrolífers
 • Instal·lacions susceptibles de provocar accidents greus
 • PORTCEMEN: REVISIÓN NORMATIVA PRL 2T-2022

  Actualización de PORTCEMEN Segundo trimestre 2022 No se identifican disposiciones de interés. Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto [...]

 • DELTA TECNIC: REVISIÓN NORMATIVA PRL 2T-2022

  Actualización de DELTA TECNIC Segundo trimestre 2022 No se identifican disposiciones de interés. Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real [...]

 • LABORATORIS FELTOR: REVISIÓN NORMATIVA PRL 2T-2022

  Actualización de LABORATORIS FELTOR Segundo trimestre 2022 No se identifican disposiciones de interés. Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real [...]

 • ÀGORA: REVISIÓN NORMATIVA PRL 2T-2022

  Actualización de ÀGORA Segundo trimestre 2022 No se identifican disposiciones de interés. Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto [...]

 • AGORA: REVISIÓN NORMATIVA AMBIENTAL 2T-2022

  Actualización de AGORA Segundo trimestre 2022 DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2022/677 DE LA COMISIÓN de 31 de marzo de 2022 por la que se establecen disposiciones de aplicación del [...]

 • PORTCEMEN: REVISIÓN NORMATIVA AMBIENTAL 2T-2022

  Actualización de PORTCEMEN Segundo trimestre 2022 DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2022/677 DE LA COMISIÓN de 31 de marzo de 2022 por la que se establecen disposiciones de aplicación del [...]

 • MEDICHEM: REVISIÓN NORMATIVA AMBIENTAL 2T-2022

  Actualización de MEDICHEM Segundo trimestre 2022 DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2022/677 DE LA COMISIÓN de 31 de marzo de 2022 por la que se establecen disposiciones de aplicación del [...]

 • PGS: REVISIÓN NORMATIVA AMBIENTAL 2T-2022

  Actualización de PGS Segundo trimestre 2022 DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2022/677 DE LA COMISIÓN de 31 de marzo de 2022 por la que se establecen disposiciones de aplicación del [...]

 • DELTA TECNIC: REVISIÓN NORMATIVA AMBIENTAL 2T-2022

  Actualización de DELTA TECNIC Segundo trimestre 2022 DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2022/677 DE LA COMISIÓN de 31 de marzo de 2022 por la que se establecen disposiciones de aplicación [...]

 • LABORATORIS FELTOR: REVISIÓN NORMATIVA AMBIENTAL 2T-2022

  Actualización de LABORATORIS FELTOR Segundo trimestre 2022 DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2022/677 DE LA COMISIÓN de 31 de marzo de 2022 por la que se establecen disposiciones de aplicación [...]

 • EUROHUECO: REVISIÓN NORMATIVA AMBIENTAL 2T-2022

  Actualización de EUROHUECO Segundo trimestre 2022 DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2022/677 DE LA COMISIÓN de 31 de marzo de 2022 por la que se establecen disposiciones de aplicación del [...]

 • ÀGORA: REVISIÓN NORMATIVA PRL 1T-2022

  Actualización de ÀGORA Primer trimestre 2022 No se identifican disposiciones de interés. No se identifican disposiciones de interés. No se identifican disposiciones de interés No [...]

 • PORTCEMEN: REVISIÓN NORMATIVA PRL 1T-2022

  Actualización de PORTCEMEN Primer trimestre 2022 No se identifican disposiciones de interés. No se identifican disposiciones de interés. No se identifican disposiciones de interés No [...]

 • DELTA TÈCNIC: REVISIÓN NORMATIVA PRL 1T-2022

  Actualización de DELTA TÈCNIC Primer trimestre 2022 No se identifican disposiciones de interés. No se identifican disposiciones de interés. No se identifican disposiciones de interés [...]

 • LABORATORIS FELTOR: REVISIÓN NORMATIVA PRL 1T-2022

  Actualización de LABORATORIS FELTOR Primer trimestre 2022 No se identifican disposiciones de interés. No se identifican disposiciones de interés. No se identifican disposiciones de interés [...]

OFERIM SERVEIS PER A SATISFER NECESSITATS DE SOSTENIBILITAT

SERVEIS EDITORIALS

MEDI AMBIENT

COMUNICACIÓ

…a Gestió i Auditoria