La comunicació interna i externa en el marc dels Sistemes de Gestió i de l’atenció a les necessitats i expectatives de les parts interessades, és un requisit present a les normes ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 i al Reglament Europeu EMAS.

Establir una bona relació de comunicació d’engagement amb els grups d’interès, implica una adequada planificació que faciliti alhora la comunicació bilateral i la transparència en el reporting.

Cal dir, que editar tècnicament i gràficament una Memòria de sostenibilitat (GRI/ Global Compact…), o bé una Declaració Ambiental EMAS, és una tasca complexa i molt dedicada; especialment si no es disposen de suficients recursos o bé es desitja que aquests documents i la seva divulgació tinguin un cert IMPACTE, UTILITAT I VALOR més enllà de la mera validació davant l’organisme verificador.

Per norma general, també són pocs els informes corporatius que es divulguen suficientment al personal, clients i proveïdors entre d’altres targets receptors, i per tant, no són llegits amb l’abast previst. Fet que s’agreuja sobre tot si el format de la Declaració Ambiental no incorpora una EDICIÓ VISUAL, DIDÀCTICA I ORDENADA.

D’acord amb el cas d’estudi ESQE’17, s’estima que només un 29% de les Declaracions Ambientals EMAS publicades es poden considerar d’alta qualitat i d’elles només un 10% mostren suport de disseny gràfic professional. Aquest fet implica que tot l’esforç realitzat per part de l’equip tècnic de l’organització no sempre contribueixi a complir el quàdruple objectiu d’INFORMAR, SENSIBILITZAR, INVOLUCRAR I CREAR VALOR.

NOVEDAD ! Clica arriba la ficha EMAS On-line!

one more thing !


Si la seva organització no pot accedir a l’edició gràfica professional d’una publicació divulgativa, us proposem crear la vostra Declaració Ambiental EMAS en el millor format possible: W.W.W. i un quadríptic resum de presentació per a tots els treballadors.

Us presentem el primer model de Declaració Ambiental EMAS 100% auto-editable de forma on-line!. Un format de memòria que Ecomundis ha desenvolupat com a exemple de digitalització, eficiència, adaptabilitat i comunicació gràfica.

En el marc del nostre Projecte Pilot EMAS-Pime, oferim un accés gratuït per a l’edició validable de la Declaració Ambiental d’una organització que compleixi l’article 7 del Reglament (CE) Nº 1221/2009 de l’àmbit de la producció industrial.

Si voleu participar-hi, només caldrà que ens ho feu constar mitjançant el següent correu electrònic:

emas@ecomundis.com · Tel. 93 7777 623

Model de Declaració Ambiental

100% on-line!

Suport

Des d’Ecomundis, amb més de 15 anys de dedicació i knowhow, us plantejem diferents formes de comunicació en matèria de Sostenbilitat, alhora que us proposem la nostra col·laboració i suport.

El nostres clients han estat distingits i guardonats per les Declaracions Ambientals en les que hem participat activament. Un èxit que té molt a veure amb la bona relació, l’atenció i l’estreta col·laboració que establim amb les persones, així com per la nostra experiència en les àrees tècniques mediambientals i d’edició.

Aquesta capacitat de disseny i la creativitat compartida han estat també altres factors importants que us proposem explorar amb nosaltres per a les vostres properes edicions de memòries i materials divulgatius.

Pablo Chamorro
Director de ECOMUNDIS

Serveis

EDICIÓ DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL EMAS

  • ACTUALITZACIÓ DEL DOCUMENT PRE-EXISTENT O CREACIÓ DE NOVES EDICIONS I FORMATS
  • EDICIONS DIGITALS I WEB

IMPULS DE LA COMUNICACIÓ

  • QUADRÍPTIC RESUM DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL / REPORT RSC
  • PRESENTACIONS PPTX CORPORATIVES / 
  • VÍDEO DIVULGATIU A PARTIR DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL

ALTRES CAMPANYES DE COMUNICACIÓ

  • DIVULGACIÓ INTERNA (PERSONAL) I EXTERNA (CLIENTS · USUARIS)