Processos de seguiment de l’Agenda 21 local i sistemes d’indicadors  de Sostenibilitat als municipis

Els processos d’Agenda 21 local iniciats per un gran nombre d’Ajuntaments de Catalunya fa més de 20 anys, tinien com un dels seus objectius principals esdevenir una eina de foment de la sostenibilitat municipal des del desenvolupament econòmic i social, just, solidari equitatiu i amb el criteri de preservació dels recursos naturals.

Les noves tecnologies de la informació, ens permeten avui reactivar les Agendes 21 Locals dels municipis amb més garanties d’èxit. Cal revisar i actualitzar els indicadors ambientals, els plans i programes derivats i associats a l’Agenda 21.

És actualment una necessitat i una oportunitat implicar a tots els departaments i àreas de l’Administració Local per generar, d’una vegada per totes, una economia real més sostenible i un entorn natural més saludable pels ciutadans. Pablo Chamorro

Próximos artículos

 • Perspectiva del Ciclo de Vida
 • Riesgos y oportunidades
 • Liderazgo estratégico
 • Integración ISO 14001:2015 y el Reglamento Europeo EMAS

El procés de l’Agenda 21,  s’iniciava amb l’elaboració d’una Auditoria Ambiental exhaustiva del municipi, seguida d’un document de Diagnosi que determinava aquells aspectes que representaven una mancança o debilitat pel medi ambient i el desenvolupament sostenible locals.

Finalment i amb aquests elements d’anàlisi i de síntesi, el procés d’Agenda 21 finalitzava, en molts dels casos, amb un Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat amb programes i actuacions de millora (PALS). Un aspecte important en aquests processos venia donat per les actuacions de participació ciutadana i posterior seguiment del seu grau de consecució.

Si bé els Ajuntaments amb més recursos van establir eines consolidades per tal d’assegurar un correcte seguiment i revisió de l’estat d’execució dels PALS (establiment de Comissions de Seguiment, creació de Consells Municipals de Medi Ambient, implementació d’eines de participació telemàtica, creació d’oficines per a la coordinació d’activitats), molts altres no varen donar continuïtat als processos d’Agenda 21 amb garanties. En conseqüència, els programes de millora o Plans d’Acció Local varen quedar oblidats o obsolets sense assolir els objectius que es pretenien.

Suport als Ajuntaments.
Revisions d’Indicadors i Programes


Donat el període de temps transcorregut des de l’elaboració de les primeres auditories i diagnosis ambientals per part dels Ajuntaments, es fa necessària la revisió d’aquests documents per tal d’actualitzar les dades i informacions recollides. Només així és possible disposar dels nous Plans d’Acció Local.

Des dels serveis tècnics d’ECOMUNDIS us oferim als Ajuntaments el suport extern necessari per tal d’actualitzar aquests documents e indicadors, impulsant els canals de participació i de comunicació necessaris que assegurin al màxim la intervenció de totes les parts interessades. Dissenyem i preparem les eines per executar els processos de revisió posteriors amb garanties d’èxit i de màxima implicació de tot el personal i agents amb influència ambiental al consistori i fora d’ell.

Per altra banda i un cop acabat el procés, ECOMUNDIS ofereix l’elaboració i edició d’una Memòria digital de Sostenibilitat pel municipi, recollint tots els aspectes més rellevants del procés d’Agenda 21, amb un format atractiu  per a que esdevingui una eina de comunicació de l’àrea de Medi Ambient del vostre Ajuntament.

Per aquells Ajuntaments que no hagin iniciat el procés d’Agenda 21, però tenen interès en realitzar un diagnòstic ambiental del municipi i establir un sistema d’indicadors de sostenibilitat per al seu seguiment, ECOMUNDIS els ofereix l’elaboració d’una metodologia d’anàlisi ambiental a mida d’acord a les seves necessitats.

Serveis de suport als ens locals


Eines digitals de comunicació

Aplicatius web i aplicacions mòbils destinats a la comunicació ambiental i a la participació ciutadana

Panell Municipal d'Indicadors de Sostenibilitat

Creació o revisió d'un quadre d'inidicadors definitius útils per a la gestió ambiental local i per a la comunicació amb els ciutadans.

Actualització de l'Agenda 21

Actualització de l'Auditoria i Diagnosi Ambiental
Revisió d'indicadors i del Pla d'Actuació Local

Memòria de Sostenibilitat Municipal (MSM)

Edició tècnica i gràfica de la memòria pública que resumeix l'estat de situació, els principals indicadors i les accions desenvolupades en matèria de sostenibilitat.

Disseny tècnic i gràfic de Memòries de Sostenibilitat


 • Nota tècnica sobre Indicadors bàsics de l’Agenda 21

  Per altra banda, els municipis que varen realitzar la seva auditoria ambiental dins del Programa establert per la Diputació de Barcelona (any 1993), varen incorporar el Sistema Municipal d’Indicadors de Sostenibilitat definit per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, que oferia una eina de seguiment de la sostenibilitat mitjançant un seguit d’indicadors comuns que havien de ser reportats de forma periòdica a la pròpia Diputació.

  Una revisió d’aquest sistema d’indicadors realitzada l’any 2011 en col·laboració amb Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, mostrava que el paquet d’indicadors triats (30) incorporava alguns de difícil càlcul per la dificultat d’obtenció de les dades, d’altres calia revisar la seva formulació per tal de millorar la seva utilitat o d’altres només tenien sentit per alguns municipis d’acord a les seves característiques.

  És per això que es va proposar una nova estructura per al Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat, atenent a la informació que aporta cadascun d’ells, la capacitat del seu seguiment, la capacitat per a que serveixin d’eina per a la programació i priorització d’actuacions de millora i l’interès i facilitat per a explicar-los com a eina de mesura del grau de sostenibilitat del municipi.

  La proposta d’aquest nou sistema va incloure un paquet de 14 indicadors bàsics, un paquet de 8 indicadors d’ampliació i 13 indicadors secundaris (d’aquests darrers només es calcularien els que tenen interès i utilitat per al municipi). Del sistema d’indicadors original quedarien eliminats un total de 6.

  En una segona fase (a partir de maig de 2011), la Diputació de Barcelona preveia definir la formulació d’aquests nous indicadors redactant les fitxes descriptives i incloent valors de referència i establir els protocols per a l’obtenció de les informacions i dades necessàries per al seu càlcul etc..

  Malauradament aquesta darrera fase no es va dur a terme, per falta de mitjans de la pròpia administració, pel que només podem comptar amb el document de proposta d’aquesta nova estructura que si bé enumera cadascun d’aquests indicadors mancarien les metodologies per al seu càlcul.

image_print